Tots som Escola !!!

AMIPA Escola Sant Ramon

Raval de Sant Ramon s/n
El Pla de Santa Maria
43810
977.63.06.05
amipasantramon@gmail.com

Butlletí informatiu

Subscrigui's al nostre butlletí informatiu:

Objectius 2020 - 21

  •     Prioritzar esforços en contrarestar la incidència de la crisi i retallades pressupostàries a l’escola.
  •     Continuar treballant per la implicació i participació del màxim de famílies.
  •     Consolidar l’equip de junta.
  •     Racionalitzar el calendari d’activitats.
  •     Seguir treballant per fer més visible tot el que es fa des de l’AMIPA.
  •     Consolidar l’àmbit de sensibilització.
  •     Desenvolupar i consolidar la proposta d’activitats extraescolars.
 

Organigrama de l'AMIPA

L’Associació de Mares i Pares de l’escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria va ser creada l’any 1977 per tal que les famílies puguin col·laborar en l’organització de diverses activitats del centre i aportar l’ajut personal i econòmic que permeti tirar endavant aquelles iniciatives que pares i professors considerin adients a cada moment per a la millora de la qualitat educativa dels infants. 

 

Llògicament, com a associació, disposem d'una junta electa, que sorgeix a partir de l'assemblea general. A partir d'aquesta junta, es configuren les comissions de treball segons el nombre de mares i pares col·laboradors i de les tasques que ens plantegem portar a terme al llarg del curs. 

 

Junta directiva

Presidència de l'AMIPA 
Dirigeix i representa legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. Estableix la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. També presideix i dirigeix els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva, verifica les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació i fa de contacte entre la direcció del Centre i l’AMIPA. 

Vicepresidència 
El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident. És el representant de l'AMIPA a la FAPAC. 

Secretari
Custodia la documentació de l'Associació, aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redacta i autoritza els certificats que calgui lliurar i també porta el llibre de registre de socis. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans l'acta i qualsevol altra documentació és a disposició dels socis al local social. També fa una recerca, recopila i ens transmet tot tipus d’informació interessant per al Centre i els alumnes (informació de tipus administratiu, de lleure, actes públics, etc.) .

Tresoreria
Custodia i controla els recursos de l'Associació, en gestiona la comptabilitat dels ingressos i despeses. És qui s'encarrega de signar els rebuts dels serveis gestionats per les comissions (extraescolars, s.a.m, scoles obertes...) i de pagar les factures aprovades per la Junta Directiva. 
Durant els primers mesos del curs escolar, a l'Assemblea General de pares i mares, per tal de mantenir informats els associats, es presenten el compte de resultats del curs anterior i el pressupost del curs entrant.

 

Membres actuals de la Junta

Presidenta 
Mari Carmen Jiménez
Vicepresidenta
Carmen Román (Representant Consell Escolar)
Secretaria
María Ruíz
Tresorera
Marta Martín
Vocals
 
Silvia Garriga
Maryam Jaanin
Maria José Coronilla
Lauren Müller
Patricia González
Judith Albaladejo